Chương trình, đề án

  • Đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 Đăng ngày 24-12-2020 09:42
  • Đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên Đăng ngày 24-12-2020 09:39
  • Đề án đầu tư trang thiết bị hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy - học cho các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đăng ngày 24-12-2020 09:36
  • Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2025 Đăng ngày 24-12-2020 09:36
  • Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp thành phố thực hiện giai đoạn 2021-2025 Đăng ngày 23-12-2020 09:39
  • Đề án nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh giai đoạn 2020 - 2025 Đăng ngày 23-12-2020 09:37
  • Đề án đầu tư các nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2022 của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Đăng ngày 23-12-2020 09:34
  • Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 23-12-2020 02:33
  • Đề án "Bảo tồn làng nghề nước mẳm Nam Ô gắn với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng” Đăng ngày 23-12-2020 02:33
  • Đề án thực hiện chính sách đào tạo sau đại học và đào tạo ê-kip chuyên môn cho cán bộ y tế tại các trung tâm y tế và bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2022 Đăng ngày 23-12-2020 02:33