Thiết kế đô thị

  • Chỉ tiêu kiểm soát quy hoạch Đăng ngày 08-11-2021 10:25
  • Hệ số sử dụng đất trung bình Đăng ngày 08-11-2021 10:25
  • Chiều cao xây dựng trung bình Đăng ngày 08-11-2021 10:24
  • Mật độ xây dựng Đăng ngày 08-11-2021 10:24
  • Các yêu cầu về bãi đỗ xe Đăng ngày 08-11-2021 10:24
  • Ngôn ngữ kiến trúc Đăng ngày 08-11-2021 10:24
  • Khung thiết kế đô thị tổng thể Đăng ngày 01-07-2021 08:53

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo