Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023
Đăng ngày 19-12-2023 06:04, Lượt xem: 24

Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế; Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường từ ngày 15/12/2023; Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023.

Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Có hiệu lực từ ngày 3/12/2023, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đã bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế là: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP  cũng bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, gồm: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Theo đó, Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước. Đồng thời, Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án.

Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định, đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22/12/2023, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ; ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này.

Nghị định số 78/2023/NĐ-CP  có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường từ ngày 15/12/2023

Từ ngày 15/12/2023, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được thực hiện theo Thông tư số 65/2023/TT-BTC.

Theo đó, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 65/2023/TT-BTC, cụ thể như sau:

- Hồ sơ, tài liệu: quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển: 800.000 đồng/báo cáo.

- Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh: nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất: 800.000 đồng/báo cáo.

- Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định, liên tục: 28.000 đồng/thông số.

Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 82/2023/TT-BQP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như  đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, từ ngày 19/12/2023, Thông tư số 82/2023/TT-BQP hướng dẫn cách tính trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và mức điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023.

Cụ thể, mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc nêu trên sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.285.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.388.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.494.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.598.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng/tháng.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác