Lãnh đạo phụ trách CNTT (CIO)
Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh

Lê Trung Chinh
- Ngày sinh: 20/02/1969
- Quê quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ giáo dục; Cử nhân sư phạm Toán

- Chức vụ:
+ Thành ủy viên;
+ Phó Bí thư Thành ủy;
+ Chủ tịch UBND thành phố.

- Tóm tắt quá trình Công tác
+ 4/2007 - 6/2010: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ 7/2010 - 02/2016: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ 3/2016 - 12/2018: Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn;
+ 19/12/2018: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
+ 09/12/2020: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT