Tăng cường triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính
Đăng ngày 13-10-2023 11:56, Lượt xem: 144

UBND thành phố ban hành Công văn số 5440/UBND-KSTT ngày 6-10-2023 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện các văn bản của Văn phòng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, gồm: Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11-9-2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo số 6902/BC-VPCP ngày 8-9-2023 và  Báo cáo số 7541/BC-VPCP ngày 29-9-2023 về tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 8, tháng 9 năm 2023.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thay đổi tư duy, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong triển khai cải cách thủ tục hành chính. Xác định kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, có kết quả, sản phẩm cụ thể đối với các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính từ nay đến hết năm 2023 được giao tại Công văn số 5333/UBND-KSTT ngày 29-9-2023 của Chủ tịch UBND thành phố; định kỳ hằng tháng, thực hiện việc rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cùng với việc báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của tháng.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm rà soát và bảo đảm triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 183/KH- UBND ngày 21-10-2021 của UBND thảnh phố; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 5135/UBND- KSTT ngày 21-9-2023 về các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính các cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.

Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 3443/UBND-KSTT ngày 5-7-2023 nhằm nâng cao kết quả các tiêu chí của Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Kịp thời xử lý nghiêm đối với những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, làm lỡ thời cơ, cơ hội thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, gây lãng phí nguồn lực; thay thế các trưởng hợp né tránh, sợ trách nhiệm và vi phạm pháp luật. Kịp thời tiếp nhận, nâng cao chất lượng, kết quả xem xét, xử lý phản ánh kiến nghị, nhất là các phản ánh kiến nghị còn tồn đọng, chưa xử lý.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đồng thời, đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy định của pháp luật chuyên ngành đối với triển khai dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục thực hiện việc nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến (toàn trình và một phần) thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố bảo đảm thuận tiện, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai, thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác