Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2024
Đăng ngày 11-03-2024 17:50, Lượt xem: 190

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo, điều hành ngay từ tháng 01 năm 2024: Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 về chương trình công tác năm 2024 của UBND thành phố để triển khai chương trình công tác và các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và chủ đề năm 2024 "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội". 

Ngày 29/02/2024, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Theo đó UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các mốc thời gian trong triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ đầu tư dự án để xem xét, xử lý đối với tập thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

(Xem nội dung Báo cáo chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác