Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới
Đăng ngày 17-04-2024 10:37, Lượt xem: 96

Ngày 15-4, UBND thành phố ban hành văn bản số 1947/UBND-SLĐTBXH về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2024.

Thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về bình đẳng giới

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về bình đẳng giới, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác bình đẳng giới tại Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và chủ đề năm 2024; Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND thành phố về phê duyệt Đề án "Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035";...

Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và địa phương được phân công trách nhiệm cụ thể phải chủ động theo dõi, rà soát, thống kê các chỉ tiêu, mục tiêu do đơn vị mình chủ trì thực hiện, dự báo khả năng đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu để kịp thời ban hành các giải pháp thực hiện phù hợp, đạt mục tiêu đề ra.

Tập trung triển khai các giải pháp thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu đang còn khoảng cách lớn so với chỉ tiêu đề ra đến năm 2025. Đồng thời, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến công tác bình đẳng giới trong các Kế hoạch theo phân công.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ngành, địa phương; nghiên cứu xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới; vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 39-CT/TƯ của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em và các chủ trương của thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới;..

Đa đạng hóa các hình thức truyền thông, tăng cường truyền thông thông qua mạng xã hội nhằm tiếp cận tới nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên đế lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái.

Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín tại cộng đồng. Tiến hành rà soát, đánh giá các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai thực hiện tại các hội, đoàn thể và địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổng đài 111 tại Trung tâm Công tác xã hội và Ngôi nhà tạm lánh tại Trung tâm bảo trợ xã hội nhằm tiếp nhận, tư vấn, kết nối, hỗ trợ can thiệp kịp thời các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại.

Song song đó, tích cực xây dựng, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng địa bàn, đôi tượng cụ thể; thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong các hoạt động truyền thông về bình đắng giới. Tiếp tục triển khai tuyên truyền nội dung về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới vào các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học; trong đó, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, vấn đề bạo lực trên cơ sở giới để định hướng thanh thiếu niên về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

Đặc biệt, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 (từ ngày 15/11 đến 15/12/2024) thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điêu kiện, tình hình cụ thế của từng sở, ngành, hội đoàn thế và địa phương.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của nhà nước về bình đẳng giới.

Trên cơ sở điều kiện, đặc điểm của địa phương bố trí người thực hiện công tác bình đẳng giới các cấp, nhất là quận, huyện, xã, phường, huy động nhân lực, kinh phí đảm bảo cho việc triển khai công tác bình đẳng giới tại địa phương. Chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triến khai và thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới.

Tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án,... cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật. Tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ thanh tra, tư pháp, cán bộ, cộng tác viên phụ trách công tác bình đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và địa phương.

Tiếp tục triển khai thu thập chỉ tiêu thống kê, báo cáo theo Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định Bộ chi tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Hướng dẫn thu thập số liệu, báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-20254. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng giới. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Các cơ quan, đơn vị quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024, đảm bảo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững, hiệu quả trong thực hiện công tác bình đắng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác