Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất
Đăng ngày 17-04-2024 15:32, Lượt xem: 207

Ngày 15-4, UBND thành phố ban hành Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố đối với các nội dung: Quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi được quy định tại Điều 25, Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ; Quyết định các mức bồi thường, hỗ trợ được quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm b khoản 3 Điều 33, khoản 3 và khoản 4 Điều 36, Điều 38, khoản 3 Điều 40 của Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15-3-2021 của UBND thành phố.

Đối với các dự án có tính đặc thù, đơn lẻ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, không được ủy quyền tiếp đối với các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này. Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố (đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp) về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền trước ngày 31-10-2024.

Thời gian ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định và có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2024.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác