Chính sách KHCN

  • Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng Đăng ngày 10-01-2018 14:52
  • Xây dựng định hướng chiến lược phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng trong điều kiện mới Đăng ngày 03-08-2017 15:14
  • Tăng cường thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử, CNTT Đăng ngày 03-06-2017 08:57
  • Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Đăng ngày 10-04-2017 10:04
  • Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh Đăng ngày 31-03-2017 08:56