Năm 2022, kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) Đà Nẵng ghi nhận sự nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương nhằm giảm thiểu tối đa chi phí thời gian của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự sụt giảm của chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Tính năng động và hiệu lực thi hành đòi hỏi chính quyền thành phố cần nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh có nhiều biến động và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như hiện nay.

Năm 2022, kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) Đà Nẵng ghi nhận sự nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương nhằm giảm thiểu tối đa chi phí thời gian của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự sụt giảm của chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Tính năng động và hiệu lực thi hành đòi hỏi chính quyền thành phố cần nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh có nhiều biến động và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như hiện nay.

Văn bản chỉ đạo điều hành