UBND Quận Sơn Trà

 Địa chỉ:  Số 02 Đông Giang, An Hải Tây, quận Sơn Trà

Điện thoại:  (0236) 3944 049

Website: https://sontra.danang.gov.vn
Email: quansontra@danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà

*Chủ tịch UBND: HOÀNG SƠN TRÀ

*Phó Chủ tịch TT UBND: NGUYỄN THÀNH NAM

*Phó Chủ tịch UBND: HOÀNG CÔNG THANH

*Phó Chủ tịch UBND: HUỲNH VĂN HÙNG

Các phòng ban chuyên môn

TT

Phòng chuyên môn

Điện thoại

1

Văn phòng UBND quận

0236. 3944296

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0236. 3944056

3

Phòng Kinh tế

0236. 3944054

4

Phòng Quản lý đô thị

0236. 3944058

5

Phòng Nội vụ

0236. 3944057

6

Phòng Lao động - TB và XH

0236. 3944055

7

Phòng Văn hóa - Thông tin

0236. 3946381

8

Phòng Tư pháp

0236. 3944042

9

Thanh tra quận

0236. 3944060

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0236. 3946234

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0236. 3844363

12

Phòng Y tế

0236. 6285506

 

Các phường trực thuộc

 

TT

UBND phường

Điện thoai

1

 Phường An Hải Đông

 0236. 3831205

2

 Phường An Hải Tây

 0236. 3831203

3

 Phường An Hải Bắc

 0236. 3831142

4

 Phường Phước Mỹ

 0236. 3831179

5

 Phường Nại Hiên Đông

 0236. 3831138

6

 Phường Mân Thái

 0236. 3831125

7

 Phường Thọ Quang

 0236. 3831110

 

Các đơn vị sự nghiệp

  1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

Địa chỉ:  Số 01 Trần Quang Diệu, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

Điện thoại:  0236. 3985056

2. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

Địa chỉ:  Số 06 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

Điện thoại:  0236. 3932025

3. Ban Quản lý Chợ loại II

​            Địa chỉ:  Số 06 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

            Điện thoại:  0236. 3946708

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

​            Địa chỉ:  Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

Điện thoại:  0236. 3946731

5. Ban Giải phóng mặt bằng

​            Địa chỉ:  Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT