Chưa tiến hành kiểm tra cuối kỳ II từ ngày 10-5-2021
Đăng ngày 07-05-2021 16:12

Ngày 7-5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành Công văn số 1342/SGDĐT-GDTrH yêu cầu các đơn vị, trường học tạm thời chưa tiến hành kiểm tra cuối kỳ II từ ngày 10-5-2021 như hướng dẫn tại Công văn số 1279/SGDĐT-GDTrH, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19.

Theo đó, các đơn vị, trường học tiếp tục hướng dẫn học sinh, học viên ôn tập và hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 qua internet. Đồng thời, nghiên cứu Thông tư 09/2021/TT-BGĐĐT ngày 30-3-2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên để xây dựng phương án kiểm tra cuối kỳ II qua internet, cùng với kế hoạch kiểm tra tập trung đã xây dựng, nhằm chủ động ứng phó nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1279/SGDĐT-GDTrH. Căn cứ tinh hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo sé tiếp tục có văn bản hướng dẫn trước ngày 15-5-2021.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT