Đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Đăng ngày 20-01-2022 15:30

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 8753/UBND-SKHCN ngày 28-12-2021 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

Cụ thể, giao Sở Khoa học và Cộng nghệ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan hành chính trong công tác duy trì, cải tiên Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo yêu cầu tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Đồng thời, xây dựng, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố năm 2022.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo qui định tại Điều 11 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Chỉ đạo xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế công việc của cơ quan; thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy trình khi có bất kỳ sự thay đổi nào của thủ tục hành chính tương ứng và văn bản pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các quy định về triển khai áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tuân thủ đúng trình tự các bước công việc, thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phản ánh, báo cáo những khó khăn, vướng mắc đến cấp có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. Tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, đảm bảo tất cả hồ sơ tiếp nhận của cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải được cập nhật đầy đủ trên phần mềm Một cửa điện tử thành phố (trừ một số TTHC sử dụng phân hệ quản lý riêng của các bộ, ngành) để quản lý, theo dõi.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác