Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương
Đăng ngày 25-05-2022 09:39

Ngày 20-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương là Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh. Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng và 16 thành viên là lãnh đạo, giám đốc các sở ngành, đơn vị.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp với Ngân hàng Thế giới triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ kỹ thuật cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ. 

Ban Chỉ đạo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban hành kế hoạch tổng thể của Chương trình, phê duyệt các thay đổi lớn liên quan đến nội dung chương trình. Ban Chỉ đạo báo cáo tiến độ và báo cáo đánh giá kết quả triển khai của chương trình cho Chủ tịch UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định. Trưởng ban có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

Trưởng Ban được sử dụng con dấu của UBND thành phố, Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của Sở Tài chính để điều hành hoạt động, ban hành văn bản của Ban Chỉ đạo.

Sở Tài chính là cơ quan thường trực, có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban quyết định, tổng hợp danh sách thành viên, tham mưu Trưởng ban phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai các hoạt động của Chương trình; tổng hợp ý kiến liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công và tổng hợp báo cáo tình hình triển khai Chương trình cho Ban Chỉ đạo. Đồng thời, làm cơ quan đầu mối liên hệ với Nhóm công tác của Ngân hàng Thế giới.

THÙY LINH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT