Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về xây dựng xã hội học tập
Đăng ngày 26-05-2022 15:35

Nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xã hội học tập; từ đó, tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập bằng các nội dung và hình thức thích hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16-5-2022 xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch đặt mục tiêu chung là tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục xây dựng xã hội học tập dựa trên nền tảng phát triển đồng thời, gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên (GDTX), liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; vận dụng mọi hình thức giáo dục, đào tạo tiên tiến, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu giáo dục. Ứng dụng công nghệ số và dạy học trực tuyến trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (GDĐT), quản trị các cơ sở giáo dục và tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDĐT đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.

Mọi công dân có trách nhiệm và quyền lợi được học tập thường xuyên, học suốt đời; tận dụng mọi cơ hội, hình thức học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu. Tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ và cộng đồng; xây dựng môi trường học tập suốt đời tại nơi làm việc đáp ứng các yêu cầu về năng suất, hiệu quả, chuẩn mực đạo đức và tác phong văn hóa nghề nghiệp.

Các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cộng đồng dân cư và dòng họ, gia đình có trách nhiệm tạo các cơ hội học tập công bằng và điều kiện thuận lợi để mọi người trong xã hội được tham gia học tập, nhất là các đối tượng chính sách, người dân tộc thiêu số, người bị thiệt thòi, yếu thế trong xã hội.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, 100% các quận, huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% các quận, huyện hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo; 100% các quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% các quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Đồng thời, 60% số người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin; 60% số người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống; 60% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 20% dân số có trình độ đại học trở lên.

Phấn đấu 75% các trường đại học có triển khai đại học số và xây dựng học liệu số; 70% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sỏa GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giàng dạy và học tập trên môi trường số; 70% các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục. 50% công dân đạt danh hiệu công dân học tập; 70% gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, đơn vị học tập cấp xã, phường hoàn thành các tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 50% các quận, huyện được công nhận danh hiệu quận, huyện học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đến năm 2030, 100% các quận, huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% các quận, huyện hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo; 100% các quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% các quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 80% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin; 80% người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống; 70% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 30% dân số có trình độ đại học trở lên.

Đặt mục tiêu 90% các trường đại học có triển khai đại học số và xây dựng học liệu số; 80% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 80% các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục. 70% công dân đạt danh hiệu công dân học tập; 100% gia đình, dòng họ, cộng đông học tập, đơn vị học tập cấp xã, phường hoàn thành các tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 80% các quận, huyện được công nhận danh hiệu quận, huyện học tập. Thành phố được công nhận danh hiệu thành phố học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, giúp UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Đề án; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch; tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến phát triển GDTX và xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với Hội Khuyến học xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác xây dựng xã hội học tập cấp thành phố, quận, huyện và xã, phường; kiểm tra theo dõi việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố về tình hình kết quả thực hiện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì phối họp với các sở, ngành, địa phương liên quan nhân rộng các mô hình đào tạo, đào tạo lại nghề nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiêp; đào tạo nghề gắn với ngành nghề truyền thống, gắn với sản xuất, kinh doanh ở nông thôn, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, đề án hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho các đối tượng: lao động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người hết tuổi lao động.

Các sở, ngành khác có trách nhiệm cung ứng cơ hội học tập suốt đời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành mình được học tập suốt đời, có trách nhiệm tổ chức biên soạn các tài liệu học tập cho mọi tầng lớp nhân dân về các lĩnh vực theo chức năng và nhiệm vụ của từng sở, ngành; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trên phạm vi toàn thành phố.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm và từng giai đoạn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; củng cố, tổ chức bộ phận chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 các cấp ở địa phương; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng xã hội học tập. Cân   đối, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án.

Bên cạnh đó, xây dựng và phát triển các mô hình học tập, ngành nghề đào tạo, các nghề đặc thù cần học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp quy hoạch của từng địa phương đến năm 2030. Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân hường ứng các phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động phát triển nghề nghiệp cho người lao động; tuyên truyền, vận động, động viên, khuyến khích công nhân, người lao động trong doanh nghiệp học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. Chỉ đạo các cấp công đoàn hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, vật chất, thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ công nhân, người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và hỗ trợ con công nhân, người lao động hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, nghèo.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố chủ trì, tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập thông qua các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh niên; vận động gây quỹ hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia tuyên truyền Đề án, lồng ghép các hoạt đông tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; vận động, tuyên truyền phụ nữ và trẻ em gái ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những vùng khó khăn chưa biết chữ ra học các lớp xóa mù chữ.

UBND thành phố đề nghị Hội Khuyến học thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ừong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030” và Đề án “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2022-2030”. Chủ trì lồng ghép các hoạt động tuyên truyền thông qua hệ thống hội khuyến học các cấp; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh hoạt động học tập cộng đồng trong các Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng tiêu chí công dân học tập, nhân rộng các mô hình học tập trong xã hội phù hợp với thực tiễn triển khai ở các địa phương, đơn vị.

Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Npười cao tuổi thành phố, Hội Cựu giáo chức thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các cấp hội phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hóa giáo dục và đào tạo; huy động hội viên tham gia chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phổ biến kiến thức cho người dân.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT