Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 09-11-2022 16:19, Lượt xem: 604

Ngày 7-11, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, nhằm dự báo về nhu cầu số lượng, chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số đến năm 2025, từ đó đưa ra định hướng và các nhóm giải pháp dành cho các khối quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp để triển khai các nhiệm vụ đến năm 2025.

Kế hoạch đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) chuyên nghiệp, chất lượng cao, đảm bảo đủ nhân lực và xem như là một lợi thế đặc biệt quan trọng của thành phố trong thu hút đầu tư, nguồn lực phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ số và nền kinh tế số thành phố, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), xây dựng thành phố thông minh, đủ năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4,0 và hội nhập quốc tế.

Theo đó, tập trung phát triển nền kinh tế số đóng góp tối thiểu 20% GRDP thành phố, trong đó công nghiệp công nghệ thông tin – truyền thông chiếm tối thiểu 10% GRDP thành phố vào năm 2025. Phấn đấu đưa tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10% vào năm 2025. Hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp công nghệ. Đưa số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt mức 3 doanh nghiệp/1.000 dân. Có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm hoặc nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng/năm vào năm 2025.

Phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước của thành phố hằng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số và công nghệ số, an toàn thông tin. 100% cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT, chuyển đổi số của thành phố hằng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức về công nghệ số, an toàn thông tin; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

Đồng thời, 90% người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yểu khác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng...; 50% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số. 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số, công nghệ số, các kỹ năng số cơ bản và các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng. Triển khai thí điểm mô hình “Giáo dục đại học số” tại Trường Đại học Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Hàn. Có ít nhất 75.000 nhân lực CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động phát triển kinh tế số.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, trường học có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các dự án, chương trình triển khai Kế hoạch này của các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan để bố trí kinh phí thực hiện; nghiên cứu, để xuất các Bộ, ngành Trung ương về cơ chế, chính sách, đặc biệt là cơ chế tài chính, đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm duy trì, nâng cao hoạt động vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin Đà Nẵng và phối hợp thêm với các không gian nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của thành phố. Chủ trì thu hút các chuyên gia công nghệ số cao cấp quốc tế về thành phố Đà Nẵng sống và làm việc theo xu hướng “remote, hybrid” (sống, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng, làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài); triển khai mô hình các nhóm khởi nghiệp về Đà Nẵng để xây dựng hoặc hoàn thiện sản phẩm công nghệ.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ thực hiện bổ sung nội dung nâng cao nhận thức về chuyển đổi sổ vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của thành phố. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc bố trí, thu hút, điều động, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực CNTT cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch này. Hàng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, đề án do đơn vị chủ trì để lập dự toán kinh phí chi tiết theo nội dung chi, mức chi đúng chế độ, chi tiêu tài chính hiện hành, gửi Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến trước khi gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Sở Du lịch có trách nhiệm làm việc với các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng để sẵn sàng, cũng như có chính sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu phục vụ phân khúc khách hàng du lịch là các chuyên gia công nghệ số cao cấp quốc tế (cùng gia đình), các nhóm khởi nghiệp về thành phố Đà Nẵng sống và làm việc trong thời gian ngắn. Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Hội Tin học, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm thành phố Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp thành phố chủ trì hoặc phối hợp triển khai nhiệm vụ được giao chủ trì theo Kế hoạch. Tham gia góp ý, phản biện các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực CNTT phục vụ chuyển đổi số của thành phố.

Đồng thời, phổ biến các cơ chế, chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước, chính quyền thành phố về phát triển nhân lực CNTT phục vụ chuyển đổi số đến các tổ chức, doanh nghiệp thành viên. Tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhân lực CNTT nói chung và trong hợp tác, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển nhân lực, sản phẩm của mình nói riêng.

UBND thành phố đề nghị các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố chủ trì hoặc phối hợp triển khai nhiệm vụ dược giao tại Kế hoạch; chủ động đề xuất chương trình, dự án hàng năm và sử dụng kinh phí của đơn vị để triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo để phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp CNTT của thành phố.

Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố và các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn thành phố có nhiệm vụ tích cực tuyên truyền các hoạt động triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT phục vụ chuyển đổi số của thành phố đến năm 2025 thông qua các kênh truyền thông, chuyên trang, chuyên mục trên các chương trình truyền thanh, truyền hình.

Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề khác tham gia phổ biến các cơ chế, chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước, chính quyền thành phố về phát triển nhân lực CNTT phục vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực CNTT, chuyển đổi số tại doanh nghiệp. 

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác