Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư
Đăng ngày 28-09-2023 07:36, Lượt xem: 84

UBND thành phố ban hành công văn số 5062/UBND-SKHĐT ngày 18-9-2023 đề nghị các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và giám sát, đánh gia đầu tư theo Công văn số 6601/VPCP-CN ngày 25-8-2023 và Công văn số 6335/VPCP-CN ngày 18-8-2023 của Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, đối với công tác quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là nhà thầu tại các dự án quan trọng, trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc công khai thông tin đầy đủ, chính xác và tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống e-GP).

UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả; đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực kinh nghiệm thực tế phù hợp với thông tin cung cấp trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp để xảy ra tình trạng không đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu, tình trạng nhà thầu khiếu kiện, khiếu nại kéo dài nhà thầu được lựa chọn không đảm bảo năng lực, tiến độ công trình chậm trễ thì các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố.

Các cở, ban, ngành, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, UBND các quận, huyện có trách nhiệm nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa, bảo đảm tính cạnh tranh, hiệu quả tổng thể của dự án đầu tư kinh doanh. Chủ động nghiên cứu Luật Đấu thầu năm 2023 và các quy định có liên quan để sẵn sàng áp dụng thực hiện từ ngày 1-1-2024.

Đối với công tác giám sát, đánh giá đầu tư, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26-3-2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30-6-2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Trong đó lưu ý, đối với Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT, các đơn vị thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo các biểu mẫu được quy định tại Điều 4 và phụ lục đính kèm theo Thông tư; thực hiện các thủ tục về cập nhật thông tin, báo cáo theo quy định tại Điều 5; quản lý tài khoản sử dụng (đăng ký tài khoản, xác thực tài khoản...) theo quy định tại Điều 7; chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung báo cáo, cập nhật thông tin, dữ liệu, cử cán bộ quản lý sử dụng tài khoản theo quy định tại Điều 8. Các đơn vị nghiêm túc thục hiện đầy đủ việc đăng ký, quản lý tài khoản, cập nhật và đăng tải thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác giám sát đánh giá đầu tư theo quy định.

Trường hợp không thực hiện đúng và đầy đủ thì các đơn vị sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 103 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26-3-2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kể hoạch và đầu tư; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, UBND các quận, huyện tiếp tục kiện toàn bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý của đơn vị; bố trí nguồn lực phù hợp với hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định. Nghiên cứu triển khai các giải pháp thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư một cách thực chất, hiệu quả để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này; chủ động giải quyết hoặc báo cáo UBND thành phố để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, phát hiện và chấn chỉnh những hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác