UBND các quận, huyện tuyệt đối không giao chỉ tiêu vận động các khoản thu từ nhân dân cho các đơn vị cơ sở
Ngày 24/5, UBND thành phố đã có văn bản chấn chỉnh việc vận động các khoản đóng góp của nhân dân và thực hiện báo cáo tình hình vận động các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện tuyệt đối không được giao chỉ tiêu vận động các khoản thu từ nhân dân cho cấp dưới, không lấy việc vận động làm chỉ tiêu thi đua chính khi xem xét chỉ tiêu thi đua hàng năm của các đơn vị cơ sở.


UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình triển khai thực hiện huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 28/11/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tập trung thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ tình hình huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân về Sở Tài chính theo tinh thần ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 7473/UBND-KTTH ngày 24/11/2010.

Quỳnh Hương
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT