Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021