Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023
Đăng ngày 03-07-2023 09:36, Lượt xem: 31

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, bao gồm các biểu mẫu sau:
Mẫu số B01-DN: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ;
Mẫu số B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ;
Mẫu số B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ;
Mẫu số B09-DN: Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT