Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 4/2023
Đăng ngày 13-04-2023 17:57, Lượt xem: 291

Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân; Sửa đổi hình thức bảo đảm dự thầu trong lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc; Bổ sung quy định bảo lãnh ngân hàng điện tử; Quy định mới về điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng; Sửa đổi hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư… là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 4/2023.

Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) trong lao động có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Theo đó, trách nhiệm của người sử dụng lao động về trang cấp PTBVCN trong lao động đơn cử như sau:

- Căn cứ vào quy định về trang cấp PTBVCN được ban hành tại Thông tư này và thời hạn sử dụng đã được quyết định, hằng năm, NSDLĐ tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để lập kế hoạch mua sắm (bao gồm cả dự phòng), trang cấp PTBVCN cho người lao động;

- Kiểm tra chất lượng PTBVCN trước khi trang cấp, trong quá trình sử dụng;...

- Lập sổ trang cấp, theo dõi việc trang cấp PTBVCN có chữ ký xác nhận của người lao động hoặc người đại diện của tổ đội, phân xưởng nơi người lao động làm việc nhận PTBVCN theo mẫu quy định;...

- Tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi quyết định thời hạn sử dụng, số lượng PTBVCN trang cấp cho người lao động;…

Sửa đổi hình thức bảo đảm dự thầu trong lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Từ 27/4/2023, hình thức bảo đảm dự thầu trong lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc được thực hiện theo Thông tư số 06/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 30 Thông tư số 15/2019/TT-BYT) theo các hình thức sau đây:

- Đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

- Đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu không qua mạng, nhà thầu được lựa chọn một trong các hình thức bảo đảm dự thầu sau đây: Đặt cọc; Ký quỹ; Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

- Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu đồng, nhà thầu không cần nộp bảo lãnh dự thầu trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp này, nhà thầu có cam kết về việc nếu được mời vào thương thảo hợp đồng nhưng không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng hoặc vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu thì phải nộp một khoản tiền theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Đồng thời, nhà thầu sẽ bị nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của bên mời thầu.

Như vậy, từ ngày 27/4/2023, trường hợp gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu thì nhà thầu không cần nộp bảo lãnh dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

Bổ sung quy định bảo lãnh ngân hàng điện tử

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Theo đó, từ 01/4/2023, Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về hoạt động bảo lãnh ngân hàng điện tử như sau:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua việc sử dụng các phương tiện điện tử (sau đây gọi là hoạt động bảo lãnh điện tử).

Việc thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử đối với toàn bộ hoặc từng khâu trong quy trình bảo lãnh, tự chịu rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

+ Có giải pháp, công nghệ kỹ thuật đảm bảo tính chính xác, bảo mật, an toàn trong quá trình thu thập, sử dụng, kiểm tra thông tin, dữ liệu;

+ Có biện pháp kiểm tra, đối chiếu, cập nhật, xác minh thông tin, dữ liệu; có biện pháp ngăn chặn các hành vi giả mạo, can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch thông tin, dữ liệu;

+ Có biện pháp đánh giá, quản lý, kiểm soát rủi ro; phân công trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, cá nhân có liên quan trong hoạt động bảo lãnh điện tử và trong việc quản lý, giám sát rủi ro.

Quy định mới về điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng

Có hiệu lực từ ngày 20/4/2023, Thông tư số 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Theo đó, việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

Cụ thể, Thông tư số 02/2023/TT-BXD nêu rõ, khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì phải ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh, phát sinh theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD. Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được thỏa thuận trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện thanh toán theo thời gian (theo tháng, tuần, ngày, giờ) thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia thực hiện theo công thức điều chỉnh cho một yếu tố chi phí nhân công tại mục I Phụ lục I kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD.

Bên cạnh đó, Thông tư số 02/2023/TT-BXD cũng quy định việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Cụ thể, Bên giao thầu và Bên nhận thầu có trách nhiệm đánh giá tác động của các sự kiện bất khả kháng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng để xác định, quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Sửa đổi hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và sửa đổi Thông tư số 80/2021/TT-BTC,

Theo đó, Thông tư số 13/2023/TT-BTC sửa đổi hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau:

Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP: Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo quy định cũ tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, hồ sơ trong trường hợp này bao gồm:

- Bản sao Giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP).

Thông tư số 13/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/4/2023.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác