Gửi báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 18-09-2020 07:56

Căn cứ quỵ định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính thì hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Theo đó, Sở Tài chính thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất phổ biến thị trường kể từ thời điểm tháng 10/2020 để phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng từ ngày 01/01/2021 theo đúng quy định.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Công ty Tư vấn Thẩm định giá có nhu cầu tham gia thì gửi Báo giá chi phí dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ thời điểm hiện nay. Báo giá dự toán chi phí phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, đảm bảo điều kiện theo quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 30/9/2020.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để lấy dữ liệu các tuyến đường, vị trí cụ thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT