Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế
Đăng ngày 04-11-2020 09:44

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 6941/UBND-SKHĐT ngày 20-10-2020 giao các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10-7-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế, theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2915/UBND-STP ngày 5-5-2020 về việc triển khai Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư nước ngoài. Tăng cường triển khai công tác giám sát các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố theo quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ- CP ngày 30-9-2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 8-11-2019 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tập hợp và lưu giữ thông tin về các cam kết và thỏa thuận đầu tư, các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư; thường xuyên kiểm soát, xử lý kịp thời đúng quy định của pháp luật. Chủ động, phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện giải pháp hiệu quả, lựa chọn, sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài ngay từ khi nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện xử lý dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư; tổ chức thực hiện tốt công tác xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 4522/QĐ- UBND ngày 17-8-2017 ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. Trong quá trình giải quyết, cần tham vấn ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao và các cơ quan có liên quan để đảm đảm chặt chẽ, hạn chế tối đa phát sinh các vụ việc tranh chấp quốc tế.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phô Đà Nẵng đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 4509/QĐ-UBND ngày 8-10-2018. Thường xuyên rà soát và cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài phạm tội quốc tế, rửa tiền, có tiền án tiền sự... để Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động xem xét trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thông báo đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của người nước ngoài trong tổ chức kinh tế Việt Nam.

Trong trường hợp ký các thỏa thuận, cam kết về đầu tư, yêu cầu đơn vị soạn thảo phải lấy ý kiến của Sở Ngoại vụ nhằm thực hiện đúng quy định của Pháp lệnh số 33/2007/PL-BTVQH11 về Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, đảm bảo nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết đầu tư của Việt Nam.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thường xuyên rà soát, đánh giá để ưu tiên bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, kỹ năng làm công tác quản lý đầu tư nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình quản lý nhà nước về đầu tư làm phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thiệt hại phát sinh cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về việc xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm dẫn đến khiếu kiện gây thiệt hại ngân sách nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác