Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng,Thông báo mời thầu:

     Gói thầu : Xây lắp Trung tâm Văn hoá- Thể thao xã  Hoà Nhơn

                   (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)

         - Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

      - Thời gian bán HSMT: Từ 9 giờ ngày 07-8-2015 đến trước 9 giờ ngày 17-8-2015

      - Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính Kế toán Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, tầng 16 Trung tâm Hành chính thành phó Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

     - Giá bán 1 bộ HSMT: 1000.000đồng (Một triệu đồng/bộ)

    -  Địa chỉ nhận HSDT : Phòng Kế hoạch Đầu tư,Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tầng 16 Trung tâm Hành chính thành phó Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

     -  Thời điểm đóng thầu :  9 giờ ngày 17-8-2015

     - Bảo đảm dự thầu :   40.000.000đồng (Bốn mươi triệu đồng) bằng VNĐ

     - Hình thức bảo đảm dự thầu : Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc ký quỹ

     - HSDT sẽ được mở công khai: Vào 9 giờ 5 ngay 17-8-2015 tại Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tầng 16 Trung tâm Hành chính thành phó Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.