Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đăng ngày 26-03-2021 09:56

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Đà Nẵng đang thực hiện bán đấu giá 01 xe ô tô theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thanh lý xe ô tô chuyên dùng biển kiểm soát 43M – 000.20 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Để thực hiện đúng các quy định của Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn Luật đấu giá tài sản, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Đà Nẵng thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô chuyên dùng (đính kèm Thông báo số 37/TB-TĐC)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT