Thông báo đề nghị thẩm định giá dịch vụ mua sắm tài sản chuyên dụng
Đăng ngày 19-03-2024 11:32, Lượt xem: 52

Để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu về nhiệm vụ nêu trên, Trung tâm Lưu trữ lịch sử kính đề nghị quý đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá dịch vụ mua tủ bảo quản tài liệu có khổ giấy A0 và Máy photocopy để phục vụ bảo quản và khai thác tài liệu lưu trữ trong Kho Lưu trữ lịch sử, với nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH

1. Tên giao dịch: Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng.

2. Đại diện đơn vị: Bà Ngô Lan Anh. Chức vụ: Giám đốc

3. Địa chỉ: Số 50, đường Hồ Sĩ Dương, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ , thành phố Đà Nẵng

4. Mã quan hệ ngân sách: 1121865.

5. Mã số thuế: 0401677173.

6. Điện thoại liên hệ: 0236.3662327.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Tên dịch vụ:

Mua sắm tài sản chuyên dụng: Tủ bảo quản tài liệu có khổ giấy A0 và Máy photocopy phục vụ công tác bảo quản và khai thác tài liệu đang bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử. (Xem chi tiết tại fiel kèm theo)

2. Số lượng và thông số kỹ thuật: Theo Phụ lục Danh mục yêu cầu thẩm định đính kèm Công văn này.

3. Thời gian nhận báo giá thẩm định giá: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày Công văn này được ban hành.

4. Địa chỉ liên hệ:

- Tên đơn vị: Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Số 50, đường Hồ Sĩ Dương, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Email: ttltls@danang.gov.vn - Số điện thoại: 0236.3662327

5. Thời gian hoàn thành dịch vụ Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng dịch vụ.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Quý đơn vị, doanh nghiệp quan tâm hợp tác./.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT