Cơ sở tôn giáo

  • Nhà Thờ Phú Thượng
  • Chùa Linh Ứng – Sơn Trà
  • Hội thánh truyền giáo Cao đài Đà Nẵng
  • Nhà thờ Lớn ( Nhà thờ con gà)
  • Chùa Quán Thế Âm (Chùa Quan Âm)
  • Nhà thờ Hòa Ninh
  • Chùa Pháp Lâm
  • Chùa Phổ Đà
  • Chùa Linh Ứng - Ngũ Hành Sơn
  • Chùa Linh Ứng ở Bà Nà - Núi Chúa