Cơ sở hạ tầng

  • Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao
  • Hệ thống đường bộ thành phố Đà Nẵng
  • Hạ tầng Công nghệ thông tin – Truyền thông
  • Cơ sở hạ tầng thành phố Đà Nẵng
  • Hệ thống cấp điện thành phố Đà Nẵng
  • Hệ thống đường hàng không thành phố Đà Nẵng