Tên dự án
Ký hiệu
 
23458 dòng. Trang 1/782
STT Tên dự án Ký hiệu lô đất Phân khu Tên đường Loại đường Vị trí #
1
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
8
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
2
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
9
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
3
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
10
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
4
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
11
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
5
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
12
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
6
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
13
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
7
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
14
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
8
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
16
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
9
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
17
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
10
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
18
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
11
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
5
B1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
12
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
6
B1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
13
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
7
B1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
14
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
11
B1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
15
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
12
B1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
16
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
14
B1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
17
Khu dân cư Công viên Khuê Trung
15
B1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
18
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
81
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
19
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
82
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
20
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
83
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
21
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
84
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
22
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
85
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
23
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
86
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
24
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
87
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
25
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
88
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
26
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
89
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
27
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
90
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
28
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
92
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
29
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
96
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
30
Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
97
A1
Xuân Thủy
10,5 x 2 T
 
23458 dòng. Trang 1/782