Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở
Đăng ngày 08-05-2020 07:42

Nhằm tiếp tục hoàn thiện về công tác đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố, UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2901/UBND-SVHTT ngày 5-5-2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhóm giải pháp tại Công văn số 814/UBND-SVHTT ngày 12-2-2019 của UBND thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tự nguyện, tích cực tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao; phát huy tính chủ động, sáng tạo và vai trò tự quản của cộng đồng đối với việc giữ gìn, phát triển văn hóa, thể thao của địa phương. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu thông tin, vui chơi, giải trí của người dân; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để tiến tới thực hiện việc tự chủ hoạt động của các Trung tâm Văn hóa – Thể thao các cấp. Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu của nhân dân. Chú trọng xây dựng, thành lập các câu lạc bộ sở thích tại địa phương; phân bố khung thời gian phục vụ nhân dân phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

UBND thành phố cũng giao các sở, ban, ngành, địa phương quản lý, bảo quản và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao; chú trọng công tác vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng, nhếch nhác, mất mỹ quan; đồng thời, cần giao người đứng đầu cơ sở thiết chế chịu trách nhiệm về những mất mát, hư hỏng cơ sở vật chất, trang thiết bị do chủ quan, thiếu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, coi đây vừa là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, vừa trọng tâm, cấp bách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao từ cấp thành phố đến cơ sở. Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao vui chơi giải trí, huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí ở cơ sở theo quy định của pháp luật; đồng thời, xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.

Để đánh giá bước đầu việc thực hiện Công văn số 814/UBND-SVHTT ngày 12-2-2019 của UBND thành phố, UBND thành phố yêu cầu các ngành, đơn vị báo cáo nêu rõ kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất về Sở Văn hóa và Thể thao; trên cơ sở đó, giao Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện và các đề xuất trong thời gian tới.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác