Triển khai thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU về xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu
Đăng ngày 22-06-2020 09:02

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU ngày 31-1-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Xây dựng, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hướng đến xây dựng “thành phố đáng sống” đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, kế hoạch gồm 4 nội dung chính: xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao đặc sắc; kiện toàn, mở rộng, nâng cao chật lượng hệ thống giáo dục – đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực cho thành phố trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện cho y tế, nâng cao chất lượng, ứng dụng kỹ thuật cao trong khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh thực thi và nâng cao hiệu quả các chính sách xã hội giàu tính nhân văn, gắn với các chương trình Thành phố 5 không, 3 có.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, đôn đốc việc quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Chương trình số 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch thực hiện của UBND thành phố; đồng thời, định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện để trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định; chủ động đề xuất tham mưu UBND thành phố các biện pháp cần thiết đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh vả Xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công; định kỳ báo cáo UBND thành phố tiến độ thực hiện hàng năm; tham mưu đề xuất UBND thành phố các biện pháp cần thiết đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch của ngành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

UBND thành phố cũng giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch; căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, lồng ghép nội dung công tác để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của kế hoạch, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT