Hoàn thành chi trả hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2 trước ngày 30-10-2020
Đăng ngày 07-09-2020 07:23

Ngày 7-9, UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn việc triển khai hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2, tại Công văn số 5945/UBND-LĐTBXH, trong đó nêu rõ, việc chi trả hỗ trợ cho tất cả các đối tượng phải được hoàn thành trước ngày 30-10-2020.

Theo đó, hỗ trợ 2 tháng (tháng 8 và 9-2020) cho các đối tượng với mức hỗ trợ tương ứng theo: quy định tại mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; quy định tại Công văn số 3521/UBND-LĐTBXH ngày 2-6-2020 của UBND thành phố về triển khai Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 25-5-2020 của HĐND thành phố về một số giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, và Công văn số 5644/UBND-VHXH ngày 24-8-2020 về sửa đổi điều kiện hỗ trợ giáo viên, nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động; quy định tại Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 14-5-2020 và Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 8-7-2020 của UBND thanh phố về phê duyệt bổ sung nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động phải đảm bảo các điều kiện sau: cư trú hợp pháp tại địa phương; mất việc làm và có mức thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo chuẩn Quốc gia trong thời gian người lao động đề nghị hỗ trợ. Đối với trường hợp người lao động được hưởng trợ cấp tháng 8-2020, nếu tiếp tục mất việc làm ít nhất đủ 15 ngày của tháng 9-2020 thì được hỗ trợ thêm tháng 9 (khi có đơn của người lao động).

Các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng đặc thù của thành phố được chi trả một lần, hoàn thành trước ngày 20-9-2020; đối với đối tượng là hộ kinh doanh, người lao động, thời gian hỗ trợ theo từng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, nhưng không quá 2 tháng, hoàn thành trước ngày 30-10-2020.

Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 2 (tháng 8, 9-2020) đối với đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP) và các đối tượng xã hội đặc thù của thành phố (theo Nghị quyết số 298/NQ-HĐND); đồng thời, ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 2 (tháng 8, 9-2020) đối với đối tượng người có công với cách mạng theo (theo Nghị quyết số 42/NQ- CP), đối tượng người có công đặc thù của thành phố (theo Nghị quyêt số 298/NQ-HĐND) và đối tượng hộ kinh doanh cá thể, người lao động.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện trên cơ sở danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP) và các đối tượng xã hội khác đặc thù của thành phố (theo Nghị quyết số 298/NQ-HĐND) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1, loại trừ các đối tượng đã giảm (do từ trần, chuyển đi, thoát nghèo...) để lập thành danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2; phê duyệt theo thẩm quyền và tiến hành việc chi trả.

Đồng thời, lập danh sách đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP) và các đối tượng xã hội khác đặc thù của thành phố (theo Nghị quyết số 298/NQ-HĐND) mới phát sinh, đã có tên trong danh sách quản lý hoặc đang hưởng đến tháng 8-2020 (nếu phát sinh tăng hoặc giảm trong tháng 9-2020 chỉ hỗ trợ 1 tháng), tiến hành chống trùng với các nhóm đối tượng khác theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại đợt 1; phê duyệt theo thẩm quyền và tiến hành việc chi trả.

Trên cơ sở danh sách các đối tượng hộ kinh doanh cá thể, người lao động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1, UBND các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn hộ kinh doanh cá thể, người lao động làm đơn đề nghị hỗ trợ (theo theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), đối chiếu với quy định về điều kiện hỗ trợ để xem xét, lập danh sách thẩm định đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt theo thẩm quyền. Lưu ý việc chống trùng với các danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2 đã phê duyệt khác. Đối với đối tượng hộ kinh doanh cá thể, người lao động khó khăn đợt 2 nhưng chưa có tên trong danh sách phê duyệt hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1,  UBND các quận, huyện tiến hành xét duyệt theo đúng quy trình đã hướng dẫn đợt 1.

UBND các quận, huyện căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt về số lượng, danh sách, kinh phí hỗ trợ đợt 2, giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc UBND phường, xã hợp đồng với các đơn vị dịch vụ để tiến hành chi trả cho các đối tượng; lưu ý phải đảm bảo các thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ động sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu của thành phố và nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện. Đối với trường hợp phát sinh tăng số đối tượng và kinh phí hỗ trợ so với số đối tượng dự kiến mà thành phố đã bổ sung thì sử dụng kinh phí ngân sách địa phương để chi trả kịp thời cho đối tượng theo số thực tế. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất các đối tượng khó khăn khác ngoài các đối tượng quy định như trên, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trước ngày 10-9-2020 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trên cơ sở danh sách đối tượng người có công với cách mạng (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP) và đối tượng người có công đặc thù của thành phố (theo Nghị quyết số 298/NQ-HĐND) đã được cấp có tham quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 dợt 1, loại trừ các đối tượng đã giảm (do từ trần, chuyển đi...) để lập thành danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2; phê duyệt theo thẩm quyền và chuyển quận, huyện tiến hành việc chi trả.

Đồng thời, lập danh sách đối tượng người có công với cách mạng (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP) và đối tượng người có công đặc thù của thành phố (theo Nghị quyết số 298/NQ-HĐND) mới phát sinh, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1, nhưng có tên trong danh sách đang hưởng chính sách đến tháng 8-2020, tiến hành chống trùng với các nhóm đối tượng khác theo hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại đợt 1; phê duyệt theo thẩm quyền và chuyển quận, huyện tiến hành việc chi trả.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho các đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng và các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng được quy định. Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp, đề xuất các đối tượng khó khăn khác ngoài các đối tượng nêu trên; nghiên cứu điều kiện hỗ trợ phù hợp để người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động được hỗ trợ báo cáo UBND thành phố trình HĐND xem xét, quyết định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT