Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư hạ tầng viễn thông trong tòa nhà, khu đô thị, KCN, KCNC
Đăng ngày 07-09-2020 15:58

Thực hiện Công văn số 3018/BTTTT-CVT ngày 10/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan để áp dụng trong công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị có liên quan yêu cầu Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng, các chủ đầu tư tòa nhà thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao triển khai đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng viễn thông trong các khu vực này theo đúng quy định của Luật Viễn thông với nguyên tắc người sử dụng được tự do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư hạ tầng viễn thông (Internet, trạm BTS) trong tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật trong việc triển khai và sử dụng hạ tầng viễn thông trong các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu các chủ đầu tư tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thực hiện việc xác định giá thuê, đăng ký giá thuê, niêm yết giá thuê, hiệp thương giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về xác định giá thuê, đăng ký giá thuê, niêm yết giá thuê, hiệp thương giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của các đơn vị, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng viễn thông thụ động trong các khu đô thị, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cáp viễn thông trong các tòa nhà.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát, đảm bảo các doanh nghiệp viễn thông thỏa thuận, ký kết hợp đồng xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo đúng các quy định của pháp luật; Cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ viễn thông; Cung cấp dịch vụ Internet, truyền hình cáp khi triển khai dịch vụ tại các khu chung cư phải triển khai đầu tư theo hệ thống có sẵn trong tòa nhà, không kéo dây thuê bao từ cột điện vào trực tiếp các phòng tại tòa nhà.

Yêu cầu Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng, chủ đầu tư tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng viễn thông, cạnh tranh lành mạnh trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông tại các khu vực, địa điểm này. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật trong việc triển khai và sử dụng hạ tầng viễn thông trong các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Giải quyết kịp thời các vướng mắc, tranh chấp trong quá trình triển khai, thực hiện; Tham mưu, báo cáo UBND thành phố, các Bộ quản lý chuyên ngành xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông thì thời gian qua việc thực thi các quy định còn tồn tại những hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng chèn ép, độc quyền, cạnh tranh thiếu lành mạnh, người sử dụng dịch vụ viễn thông chưa được tự do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Nhằm bảo đảm nguyên tắc người sử dụng, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông; thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trong các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT