Nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 06-11-2020 07:36

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2020 như sau:

1. Thành phần, số Iưọng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố của tác giả sáng kiến hoặc cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (theo mẫu quy định);

- Bản mô tả sáng kiến (theo mẫu quy định);

- Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở noi sáng kiến được công nhận;

- Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền trong trường họp sáng kiến do Nhà nưó’c đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và tác giả tạo ra sáng kiến là người đứng đầu cơ sở;

- Các tài liệu liên quan khác để chứng minh, làm rõ về tính mới, việc áp dụng, khả năng nhân rộng và việc mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hôi của sáng kiến (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

2. Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp về Sở Khoa học và Công nghệ thông qua các hình thức sau:

Nộp hồ sơ trực tuyến: đăng nhập vào đường dẫn dichvucong.danang.gov.vn hoặc dost.danang.gov.vn (chọn mục thủ tục hành chính) đế thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, sổ 03 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Gửi hồ sơ đến Sở Khoa học và Công nghệ qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).

Lưu ý: Các cơ quan nhà nước nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 01 đến ngày 30/11/2020.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện liên hệ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0236.3830214 để được giải đáp.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT