Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị tài sản (lần 03)
Đăng ngày 24-06-2021 08:32

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Yêu cầu định giá tài sản số 03/VKSTC-C1 (P6) ngày 03/3/2021 đề nghị định giá 590,843m3 gỗ Trắc và 23,828m3, thời điểm định giá: tháng 02/2014 và tháng 7/2019 và Công văn số 387/VKSTC-C1 (P6) ngày 15/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn đế thẩm định giá tài sản.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tu vấn xác định giá các tài sản nêu trên.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá và các Chi nhánh Doanh nghiệp thẩm định giá có nhu cầu tham gia thì gửi Báo giá dự toán chi phí dịch vụ tư vấn xác định giá trị của lô gỗ nêu trên tại thời điểm tháng 01/2014 và tháng 7/2019 và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 30/6/2021.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thấm định giá tham gia chào giá.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT