Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trước và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022
Đăng ngày 12-01-2022 13:14, Lượt xem: 431

Ngày 7-1, UBND thành phố vừa ban hành văn bản số 94/UBND-SNV về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trước và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo nghiêm minh trong thực thi pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là trong những ngày trước và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Nghị quyết Số 09-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng; Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2022, trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Tổ chức kiểm tra hoạt động công vụ thường xuyên và đột xuất; kết hợp theo dõi, giám sát qua camera tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong những ngày làm việc trước và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022; phân công CBCCVC thực hiện nhiệm vụ theo quy định, nhất là kiểm tra các nhiệm vụ trọng tâm, trọng diêm theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thử XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nang và nhiệm vụ năm 2022.

Thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); không để tình trạng CBCCVC vắng mặt tại nơi làm việc, nhất là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị. Trường hợp CBCCVC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vắng mặt có lý do chính đáng thì phải bố trí CBCCVC thay thế để xử lý và giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... nếu để xảy ra sai phạm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra công vụ thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, phưòng, xã. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện báo cáo kết quả kiểm tra gửi Sở Nội vụ trước ngày 10/02/2022, để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý các vi phạm.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác