Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản
Đăng ngày 23-09-2022 06:20, Lượt xem: 165

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 5100/UBND-SNN ngày 16-9-2022 giao các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”. Đồng thời, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đa ngành, gồm Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu liên quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ phân tích, dự báo chuyên sâu, chính xác, kịp thời tình hình thị trường nông sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tham mưu xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp, kết nối thông tin thị trường nông sản tại thành phố Đà Nẵng sau khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý Nhà nước chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (giai đoạn 2). Bên cạnh đó, tham mưu hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì nâng cấp, mở rộng Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu thành phố và Kho dữ liệu dùng chung trong trường hợp cần thiết, đảm bảo kết nối, tích hợp, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa Trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở dự toán đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ các văn bản quy định của Trung ương, thành phố và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính có nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nuớc. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để triển khai Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”. Theo dõi tình hình thông tin thị trường nông sản trên địa bàn quản lý, định kỳ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi.

Đồng thời, hằng năm xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản” vào dự toán ngân sách của địa phương; lồng ghép thực hiện từ nguồn kinh phí các chương trình, dự án, nguồn hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện Đề án.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác