Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa
Đăng ngày 24-05-2023 17:33, Lượt xem: 89

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ sở về vai trò, vị trí của văn hóa.

Cụ thể hóa Chỉ thị thành các cơ chế, chính sách và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm, lộ trình thực hiện để đảm bảo bố trí nguồn lực phù hợp nhằm phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, đáng sống, có bản sắc riêng giai đoạn 2022-2030.

Đồng thời, gắn với triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030” được ban hành theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng (viết tắt là Đề án 3460/QĐ-UBND).

Kế hoạch yêu cầu bám sát quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị và thực tế tại địa phương, đơn vị, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương.

Kế hoạch đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn thành phố; là căn cứ để chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng kết quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị để có định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Nội dung triển khai thực hiện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, phổ biến đầy đủ các nội dung của Chỉ thị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng và phát triển văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, phải được triển khai từ đến thành phố đến cơ sở.

Các sở, ngành, địa phương chủ động tham mưu đề xuất và triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, triển khai đồng bộ theo ngành, lĩnh vực, địa phương, góp phần vào việc xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và trong toàn hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị gắn với nhiệm vụ triển khai Đề án 3460/QĐ-UBND.

Song song đó, tăng cường các nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa và thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng; khơi dậy và huy động tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ, trí thức, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia xây dựng, phát triển văn hóa thành phố.

Hàng năm bố trí kinh phí ngân sách triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch và các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố theo Đề án 3460/QĐ-UBND; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Kế hoạch; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và trong toàn hệ thống chính tri; thực hiện công tác sơ kết (3 năm /lần) và tổng kết vào năm 2030.

Trên cơ sở Kế hoạch được phân công, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, lập dự toán ngân sách thực hiện theo quy định hiện hành, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí cho các đơn vị theo từng nhiệm vụ cụ thể.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác