Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp
Đăng ngày 21-09-2023 09:02, Lượt xem: 20

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 4988/UBND-STP ngày 14-9-2023 giao Sở Tư pháp và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3809/BTP-VP ngày 21-3-2023.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Tư pháp nghiên cứu tham mưu UBND thành phố và giao UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Báo cáo số 236/BC-BTP ngày 31-7-2023 về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2023; trong đó, lưu ý thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Thông báo số 50/TB-BTP ngày 8-8-2023 của Bộ Tư pháp về kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan đơn vị; rà soát kỹ các chương trình, kế hoạch công tác hiện hành để tổ chức tập trung thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường các giải pháp nhằm đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành tập trung nguồn lực tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp.

Trong đó, tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác xây dựng pháp luật; tham mưu triển khai thực hiện hiệu qua các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án 06 và thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định trong xây dựng VBQPPL; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ sau khi được ban hành.

Sở Tư pháp và UBND các quận, huyện có trách nhiệm tập trung tham mưu có chất lượng, đảm bảo quy trình tiến độ đúng quy định của pháp luật về ban hành VBQPPL đối với các dự án do cơ quan, đơn vị trình; tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; chủ động thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định; tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao, bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, chủ động tham mưu thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành kịp thời hiệu quả các luật, nghị quyết, VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên mới ban hành, như: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

UBND thành phố yêu cầu Sở Tư pháp và UBND các quận, huyện tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo Đề án 06, tăng cường số hóa các dữ liệu hộ tịch, quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm việc kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu thông suốt, hiệu quả giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện đồng bộ các giải pháp về công nghệ thông tin, quy trình thủ tục hành chính để thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ công nhằm đáp ứng yêu câu của người dân, doanh nghiệp, trong đó, lưu ý bảo đảm quyền của người dân trong việc lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính.

Chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tư pháp, nhất là lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND thành phố cũng giao Sở Tư pháp và UBND các quận huyện nghiên cứu Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 để tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác