Thực hiện Thông tư 12/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ngày 21-12-2023 11:38, Lượt xem: 5

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4984/VP-KT về việc thực hiện Thông tư 12/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 29/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2024.

Thứ nhất, Hội đồng quản lý có từ 05 đến 11 thành viên tùy thuộc vào đặc thù của đơn vị, trong đó có Chủ tịch, Thư ký và các thành viên khác.

Thứ hai, Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý không quá 05 năm. Số lượng, cơ cấu, thành phần cụ thể của thành viên Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.

Thứ ba, Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm  thành viên Hội đồng quản lý như sau:

- Là công chức hoặc viên chức. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản lý là đại diện của tổ chức có liên quan thì không bắt buộc phải là công chức hoặc viên chức;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

- Có trình độ từ đại học trở lên;

- Đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ 05 năm đối với công chức, viên chức;

- Không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;

- Có trình độ từ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Không phải là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết nội dung Thông tư 12/2023/TT-BNNPTNT được đăng tải trên Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tra cứu áp dụng khi cần, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND chỉ đạo xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo quy định.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT