Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030
Đăng ngày 17-04-2024 11:52, Lượt xem: 75

Ngày 11-4, UBND thành phố ban hành văn bản số 91/KH-UBND về thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024 - 2030.

Chương trình với mục tiêu trẻ em chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

Cụ thể, phấn đấu 90% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.

Chương trình tập trung truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cơ sở giáo dục, cộng đồng và bản thân trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi, chú trọng cung cấp các thông tin về quyền trẻ em, kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc, người nhận chăm sóc thay thế trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi.

Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục, hảo vệ trẻ em thuộc các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp và các ngành, hội, đoàn thể liên quan.

Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện chú trọng chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình. Rà soát, đề xuất hoàn thiện, bổ sung các chính sách, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, Làng trẻ em SOS.

Tăng cường các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em; củng cố, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, vận động mọi nguồn lực xã hội, kinh nghiệm, sáng kiến để chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể và địa phương trong hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi cho cha mẹ, người chăm sóc, người nhận chăm sóc thay thế trẻ em, người làm công tác trẻ em, nhân viên các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và cộng đồng. Phát triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi; tư vấn, hướng dẫn triển khai chính sách, biện pháp hỗ trợ cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế và trẻ em được chăm sóc thay thế. Tăng cường dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc thay thế trẻ em. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở các cấp, cộng tác viên công tác xã hội, cộng tác viên Dân số - Y tế - Trẻ em, nhân viên các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và cộng đồng về tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi.

Sở Y tế triển khai chỉ đạo, củng cố công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phát triển hệ thống dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; tổ chức các hoạt động đánh giá sàng lọc, phát hiện sớm trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần; hướng dẫn chuyên môn về phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho trẻ em có nguy cơ và có rối loạn tâm thần; can thiệp, trị liệu cho trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần; nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế, công tác viên Dân số - Y tế - Trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh trong trường học; triển khai giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh. Lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em trong các chương trình giáo dục kỹ năng sống trẻ em, học sinh của các cơ sở giáo dục; hướng dẫn chăm sóc, phục hồi khả năng học tập và học nghề cho học sinh có vấn đề sức khỏe tâm thần; hỗ trợ về giáo dục đối với trẻ em mồ côi.

UBND các quận, huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ em, gia đình và cộng đồng xã hội về chăm sóc sức khỏe thâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi. Hàng năm ưu tiên bố trí nguồn lực, nhân lực của địa phương; tăng cường vận động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành gữa các ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn thực hiện các nội dung, giải pháp về hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trẻ em, trẻ em mồ côi.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác