Dự báo dân số thành phố

 Dự báo một số chỉ tiêu về nhân khẩu học

 

 

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2010
Tổng dân số 761590 795670
 - Nam 375730 393610
 - Nữ 385860 402060
 - % dân số thành thị 80,10 82,37
Tỷ suất sinh 13,97 10,60
Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số 10,80 7,40
Tỷ lệ phát triển dân số 2,33 2,54
% dân số 65 tuổi trở lên 6,22 6,24
% dân số dưới 15 tuổi 27,26 24,93

 

Dự báo dân số chia theo độ tuổi và giới tính năm 2010

 

Tuổi Tổng số Chia ra
Nam Nữ
0-4 53.670 27.390 26.280
5-9 63.320 32.290 31.030
10-14 65.430 33.690 31.740
15-19 78.230 40.520 37.720
20-24 68.090 35.040 3.0500
25-29 68.010 34.430 33.580
30-34 69.320 35.480 33.840
35-39 70.330 35.050 35.290
40-44 68.420 33.910 34.500
45-49 52.190 25.450 26.750
50-54 46.370 22.450 23.920
55-59 26.710 11.950 14.760
60-64 15.940 6.550 9390
65-69 14.200 5.300 8.900
70-74 13.830 5.320 8.510
75-79 10.650 4.490 6.160

80+

10.960 4.290

6.660

Tổng số

795.670 393.610

402.070

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT