Kiến nghị doanh nghiệp

  • Công tác xúc tiến quảng bá du lịch  Đăng ngày 13-04-2017 11:08
  • Công tác thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp  Đăng ngày 13-04-2017 11:07
  • Đậu đỗ xe tại các khách sạn  Đăng ngày 13-04-2017 11:06
  • Thông tin về các quy định pháp luật  Đăng ngày 13-04-2017 11:05
  • Chế độ báo cáo thống kê của các đơn vị kinh doanh du lịch  Đăng ngày 13-04-2017 11:04
  • Hoạt động hướng dẫn viên du lịch  Đăng ngày 13-04-2017 11:03
  • Giãn thời gian nộp tiền thuê lại đất  Đăng ngày 13-04-2017 11:02
  • Giá cho thuê lại đất  Đăng ngày 13-04-2017 11:00
  • Điều chỉnh thời hạn thuê lại đất  Đăng ngày 13-04-2017 10:58
  • Tụ tập buôn bán ảnh hưởng mỹ quan và môi trường  Đăng ngày 13-04-2017 10:56