Ngày 24-1-2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội (KT-XH) lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, phát triển thành phố Đà Nẵng là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW: GRDP thành phố ước tăng bình quân 3,48%/năm

Qua 05 năm (2019-2023) thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật trong đó: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố được nâng cao; kinh tế thành phố có sự phát triển khởi sắc, đạt được nhiều kết quả khả quan; các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được duy trì thực hiện tốt.

Tại Hội thảo phản biện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chuyên gia Maysho Prashad đến từ đơn vị Callison RTKM (Mỹ) cho biết, đề án quy hoạch Đà Nẵng cần hướng đế phục vụ đa dạng dân số.