Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Đăng ngày 22-10-2020 11:48

Sáng 21-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử có bài tham luận Một số giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu. Sau đây là toàn văn bài tham luận.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa Đại hội,

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tham dự Đại hội hôm nay, tôi xin phát biểu tham luận với nội dung: Một số giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu.

Kính thưa Đại hội

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Trong những năm qua, việc học tập, làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành hành động tự giác và là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của Đảng bộ Khối các cơ quan nói riêng. Và đây được xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch từng năm và toàn khóa.

Xuất phát từ đặc thù của Đảng bộ Khối là Đảng bộ hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4. Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc. Xử lý kỷ luật nghiêm khắc những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên. Đã xây dựng được nhiều tập thể và cá nhân thực sự điển hình, tiêu biểu.

Kính thưa Đại hội

Từ những kết quả trên, tôi xin được chia sẻ một số giải pháp trong triển khai thực hiện việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu tại Đảng bộ Khối để Đại hội xem xét, thảo luận:

Một là, trong ban hành Kế hoạch triển khai, đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ngay, thường xuyên và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo lộ trình và phân công rõ nhiệm vụ của từng cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng ủy Khối.

Hai là, trong giao tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở đảng hằng năm, xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 29-CT/TU là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Ba là, tổ chức các hoạt động lồng ghép nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ, trong đó, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, như Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi, Hội thi tìm hiểu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Hội thi “Báo cáo viên giỏi”; mời Báo cáo viên có chuyên sâu, uyên thâm về Bác Hồ, nói chuyện cho cán bộ, đảng viên chủ chốt; qua đó, củng cố thêm niềm tin cho mỗi đảng viên.

Trước các vấn đề của thành phố và trước tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện tâm lý sợ vi phạm, ngại tham mưu, đề xuất thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời chấn chỉnh, động viên tinh thần, trách nhiệm đối với công việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý bản cam kết và đăng ký; đây là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, nhất là việc người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết.

Bốn là, chú trọng việc biểu dương, khen thưởng, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đối với Đảng bộ Khối, việc đánh giá, biểu dương việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành một việc làm thường xuyên được thực hiện trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; hằng năm, tổ chức sơ kết, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, vừa ghi nhận kết quả thực hiện vừa có tác dụng lan tỏa trong toàn Đảng bộ, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc khen thưởng được thực hiện trên các tiêu chí cụ thể, đảm bảo khen thưởng đúng địa chỉ, đúng người.

Năm là, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về phẩm chất đạo đức của đảng viên; về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm.

Kính thưa Đại hội

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tại Đại hội này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi xin nêu một số giải pháp có tính khái quát để Đại hội cùng trao đổi:

Một là, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW.

Nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận xã hội, nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, tạo sự đồng thuận, đoàn kết.

Thực hiện nghiêm quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Hai là, tích cực thực hiện phân cấp, phân quyền. Xây dựng và thực hiện Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Ba là, thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, phải đảm bảo quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng thực hiện theo hướng kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, không để đảng viên vi phạm rồi mới xem xét, xử lý kỷ luật. Xử lý đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ, đảng viên có vi phạm, kể cả đã nghỉ hưu. Sàng lọc, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Bốn là, việc biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đúng địa chỉ. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, tuyên truyền về những gương người tốt việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Thưa các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thiên tài, là tấm gương đạo đức, phong cách sáng ngời, một người bình dị, gần gũi mà ai cũng có thể học tập và làm theo để trở thành người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội. Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thực hiện đúng cam kết và Quy định số 13063-QĐ/TU ngày 07 tháng 5 năm 2019 trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT