Chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân Hồ Thị Mai
Đăng ngày 31-01-2019 02:17

UBND thành phố vừa có văn bản về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Mai, khiếu nại việc bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi để thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, do khiếu nại của bà Mai đã được Chủ tịch UBND thành phố giải quyết lần đầu theo thẩm quyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết tiếp theo tại tại Quyết định số 935/QĐ-BTNMT ngày 26-7-2004.

Thanh tra Chính phủ có Báo cáo số 1873/BC-TTCP ngày 13-8-2014 thống nhất với nội dung giải quyết của UBND thành phố và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 7864/VPCP-V.I ngày 8-10-2014 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn nêu trên, UBND thành phố đã giao cho UBND quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra vè đề xuất UBND thành phố xem xét giải quyết hỗ trợ khó khăn cho phù hợp (Công văn số 10031/UBND-NCPC ngày 6-11-2014 của UBND thành phố). Ngày 22-5-2015, Chủ tịch UBND thành phố đã tổ chức tiếp công dân đối với bà Mai để xem xét hỗ trợ nhưng bà Mai không có nhu cầu giải quyết hỗ trợ nên UBND thành phố không có cơ sở giải quyết (Thông báo số 142/TB-VP ngày 12-6-2015 của Văn phòng UBND thành phố)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 536/VPCP-V.I ngày 15-1-2018 của Văn phòng Chính phủ và sau khi rà soát, UBND thành phố nhận thấy nhận thấy vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật. Vì vậy, kể từ nay chấm dứt việc xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Mai liên quan đến kết quả giải quyết nêu trên.

Cổng Thông tin điện tử thành phố thông báo để bà Hồ Thị Mai được biết.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT