Infographic

  • Infographic: Một số giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Đăng ngày 09-01-2023 17:34
  • Infographics: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 Đăng ngày 09-01-2023 17:00
  • Infographic: Những dấu mốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng Đăng ngày 19-09-2022 15:04
  • Infographic: Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Đăng ngày 29-08-2022 15:57
  • Infographic: Các hoạt động tại diễn đàn phát triển đường bay châu Á - Routes Asia 2022 Đăng ngày 29-05-2022 17:35
  • [Infographic]: Kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 11-01-2021 14:43
  • [Infographic]: Dự toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2021 Đăng ngày 29-12-2020 16:42
  • [Infographic]: Dự toán thu ngân sách Đà Nẵng năm 2021 Đăng ngày 29-12-2020 16:41