Hình thức biểu hiện, quy trình tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm

  • Phần lễ của Lễ hội Quán Thế Âm Đăng ngày 12-03-2021 09:53
  • Các nghi lễ truyền thống dân gian của địa phương được tổ chức đan xen cùng với các nghi lễ Phật giáo tại Lễ hội Đăng ngày 12-03-2021 09:53
  • Phần hội của Lễ Hội Quán Thế Âm Đăng ngày 12-03-2021 09:52
  • Một số hoạt động tiêu biểu của phần hội Đăng ngày 12-03-2021 09:52