Thắng cảnh và di tích

  • Nhà lao Hội An thời kháng chiến chống Mỹ
  • Hòn Bằng Than
  • Di tích địa đạo Kỳ Anh thời chống mỹ
  • Di tích chiến thắng đồn Thu Bồn (18-8-1949)
  • Di tích khu căn cứ Phước Trà (1973-1975)
  • Đài tưởng niệm những Liệt sĩ ngành giao bưu Quảng Nam - Đà Nẵng
  • Một số chứng tích về tội ác của địch trong cuộc chiến tranh xâm lược (1954-1975)
  • Hòn Kẽm
  • Tháp Bằng An
  • Tân tỉnh Trung Lộc