Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể

  • Giá trị lịch sử
  • Giá trị văn hóa
  • Giá trị giáo dục và gắn kết cộng đồng
  • Giá trị tâm linh
  • Giá trị du lịch
  • Vai trò của Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn trong đời sống xã hội hiện nay